SERVICE & RENTALการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส

(CALIBRATION GAS DETECTOR)อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างมากต่อการเข้าทํางานในเขตพื้นที่อันตราย เช่น พื้นที่อับ อากาศ พื้นที่ที่มีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของแก๊สพิษและแก๊สไวไฟ  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้อาจสร้างความเสียหายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินได้  การตระหนักถึงความจริงในข้อนี้  ผู้ใช้งานควรทําการทดสอบการทํางานของเครื่อง (Bump Test)  ก่อนการใช้งานเครื่องทุกครั้ง การทดสอบการทํางานของเครื่องหมายถึง การให้เครื่องได้สัมผัสกับแก๊สที่มีระดับความเข้มข้นมากกว่าระดับการแจ้งเตือนขั้นตํ่าสุดของแต่ละเซนเซอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องสามารถทํางานได้ปกติ แต่การทดสอบนี้เป็นเพียงการทดสอบการทํางานของเครื่องเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงการทดสอบความแม่นยําของตัวเครื่อง ดังนั้นความแม่นยําในการอ่านค่าต่างๆจะทราบได้ก็ต่อเมื่อมีการสอบเทียบ (Calibration) เท่านั้น หากการทดสอบพบว่าเครื่องทํางานผิดปกติควรส่งเครื่องไปสอบเทียบทันที ( ห้ามนําไปใช้งานโดยเด็ดขาด) ช่วงเวลาของการ สอบเทียบที่ดีที่สุดจะต้องถูกกําหนดโดยนโยบายความปลอดภัยของบริษัท
ทางบริษัทฯ ขอแนะนําให้มีการสอบเทียบอุปกรณ์ทุกๆ 3 เดือนหรือ 6 เดือน โดยใช้แก๊สที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความแม่นยําสูงสุดในการตรวจวัดรวมถึงการบํารุงรักษาเซนเซอร์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แก๊สสอบเทียบจากผู้ผลิตอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และรวมไปถึงการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์  โดยข้อแนะนําต่างๆ เหล่านี้ เป็นพื้นฐานการทํางานที่ปลอดภัยตามข้อปฏิบัติที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด   ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการกําหนดนโยบายความปลอดภัยในการทํางาน การเสี่ยงนําไปใช้งานโดยไม่มีการทดสอบและการสอบเทียบที่ดี ทางบริษัทจะไม่รับรองหรือมีส่วนรับผิดชอบต่างๆ ของอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สนั้นๆ

คําเตือน : ก่อนการทํางานทุกวันควรทําการทดสอบการทํางานของเครื่อง หากทดสอบไม่ผ่านควรนําเครื่องไปทําการสอบเทียบใหม่ การสอบเทียบควรสอบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญและผ่านการรับรองเท่านั้น

บริการให้เช่าอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส  
กรณีหากต้องการใช้งานระยะเวลาสั้นๆ
บริษัทฯ มีอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สสำหรับให้เช่า

ทั้งแบบรายสัปดาห์ ราย 15 วันและรายเดือน
โดยมีทั้งแบบ Multi gas, Single gas และ VOC

มีบริการรับส่งจากบริษัทโดยตรงและบริษัทขนส่งเอกชน
ติดต่อสอบถามได้ที่ :
02-047-9977, 085-091-2745, 081-696-3455
Line : fse-th

Powered by MakeWebEasy.com